चैत १६ सल्यान – शिक्षा पुर्वाधार विकासमा बागचौर नगरपालिकाले पाँच वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमहरुको समष्टिगत विवरण सार्वजनिक गरेकाे छ।

पाँच वर्षको अवधिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माण हुने क्रममा रहेका योजनाहरुको प्रारम्भिक विवरण अनुसार बागचौर नगरपालिकाको शिक्षा पुर्वाधार विकास तर्फको कुल जम्मा विनियोजित बजेट रकम रु.२९ करोड ४० लाख ३१ हजार ७३८। रहेकाे नगरपालिकाले जनाएकाे छ।

नगरपालिकामा रहेका १२ वटै वडाहरुमा शिक्षा पुर्वाधार विकास तर्फ सम्पन्न भइसकेका र हुने क्रममा रहेका याेजनाहरुकाे वडागत विवरण सहित सार्वजनिक गरेकाे हाे।

वडा नं. १

कुल जम्मा रु.९८ लाख १९ हजार ५०० ।

१) श्री सरस्वती शारदा आवि ठिनबाङ
i) दुइकोठे भवन रु. १६ लाख
ii) खेलमैदान निर्माण ५ लाख
iii) भवन मर्मत, कार्यालय व्यवस्थापन, बालविकास कक्षा व्यवस्थापन रु ३ लाख ५० हजार ।
iv) १ नगर अनुदान शिक्षक ५ लाख ०७ हजार, स्थानीय सरकार ।
v) घेराबार तथा भवन मर्मत २२ लाख २७ हजार, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (कार्यान्वयनको क्रममा रहेको)

२) श्री न्यायघाट आवि कोटबेत
i) दुइकोठे भवन रु. १६ लाख ।
ii) फर्निचर तथा कार्यालय व्यवस्थापन १ लाख ५० हजार ।
iii) ICT ल्याब ६ लाख ५० हजार, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम ।
iv) खेलमैदान निर्माण ३ लाख, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ।
v) शिक्षण सहयोग अनुदान ५ लाख ०७ हजार ।

३) श्री महादेव आवि चौखे
i) दुई कोठे भवन निर्माण ५ लाख ।
ii) फर्निचर तथा खेलमैदान निर्माण ५ लाख ३८ हजार ५००, स्थानीय सरकार र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम साझेदारी (कार्यान्वयन हुन बाँकी) ।
iii) शिक्षण सहयोग अनुदान ३ लाख ९० हजार, स्थानीय सरकार ।
iv) आन्तरिक दरबन्दी मिलानबाट प्रावि तहको १ स्थायी दरबन्दी व्यवस्थापन गरिएको ।

वडा नं. २

जम्मा रु.७ करोड ८९ लाख ५० हजार ।

१) जनकल्याण क्याम्पस थारमारे
i) भवन निर्माण ९० लाख, संघीय सरकार ।
ii) भवन निर्माण ६९ लाख, प्रदेश सरकार ।
iii) भवन निर्माण ५० लाख, विश्वविद्यालय अनुदान ।
iv) प्रवेश द्वार निर्माण तथा घेराबार ४ लाख, स्थानीय सरकार ।

२) जनकल्याण नमुना मावि थारमारे
i) बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण १ करोड ३० लाख, संघीय सरकार, नमुना विद्यालय पुर्वाधार विकास कार्यक्रम ।
ii) विज्ञान प्रयोगशाला ८ लाख, संघीय सरकार, नमुना विद्यालय पुर्वाधार विकास कार्यक्रम ।
iii) कार्यालय व्यवस्थापन ५ लाख, संघीय सरकार, नमुना विद्यालय पुर्वाधार विकास कार्यक्रम ।
iv) पुस्तकालय स्थापना ३ लाख ८३ हजार, संघीय सरकार, नमुना विद्यालय पुर्वाधार विकास कार्यक्रम ।
v) ICT lab स्थापना २४ लाख, संघीय सरकार, नमुना विद्यालय पुर्वाधार विकास कार्यक्रम ।
vi) खानेपानी व्यवस्थापन ६ लाख ४१ हजार, संघीय सरकार, नमुना विद्यालय पुर्वाधार विकास कार्यक्रम ।
vii) शौचालय निर्माण १७ लाख १५ हजार, संघीय सरकार, नमुना विद्यालय पुर्वाधार विकास कार्यक्रम ।
viii) विद्यालय भवन निर्माण ७० लाख, संघीय सरकार, नमुना विद्यालय पुर्वाधार विकास कार्यक्रम । (कार्यान्वयनको क्रममा रहेको)
ix) खेलमैदान पर्खाल निर्माण ४५ लाख स्थानीय सरकार ।
x) शिक्षण सहयोग अनुदान ६ लाख २४ हजार ।
xi) ICT ल्याब ६ लाख ५० हजार, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम । (कार्यान्वयन हुन बाँकी)
xii) कक्षा (१-३) मा पढ्नको लागि कोठा (Room to read) कार्यक्रम लागु गरिएको ।

३) श्री माध्यमिक विद्यालय लस्तम बनेचौर
i) खेलमैदान निर्माण ५ लाख, स्थानीय सरकार ।
ii) चारकोठे भवनको तला थप १८ लाख, स्थानीय सरकार ।
iii) खानेपानी ट्यांकी निर्माण २ लाख, स्थानीय सरकार ।
iv) Wash शौचालय ५ लाख २५ हजार, स्थानीय सरकार ।
v) विज्ञान प्रयोगशाला ६ लाख ५० हजार, संघीय सरकार सरकार सशर्त अनुदान ।
vi) अपाङ्ग मैत्री शौचालय १० लाख, प्रदेश सरकार ।
vii) खेलमैदान निर्माण १० लाख, संघीय संसद विकास कोष ।
viii) ICT ल्याब ६ लाख ५० हजार, स्थानीय सरकार ।
ix) कार्यालय व्यवस्थापन १ लाख ५० हजार, स्थानीय सरकार
x) दुई कोठे पक्की भवन निर्माण १८ लाख, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम । (कार्यान्वयन हुन बाँकी)
xi) शिक्षण सहयोग अनुदान ८ लाख १८ हजार, स्थानीय सरकार ।

४) श्री भानुभक्त आवि माथिल्लो चिल्ढाले
i) फर्निचर खरिद तथा झ्यालढोका मर्मत २ लाख ५० हजार ।
ii) शिक्षण सहयोग अनुदान स्थानीय सरकार ६ लाख ७ हजार ।
iii) कक्षा (१-३) मा पढ्नको लागि कोठा कार्यक्रम लागू गरिएको ।

५) श्री गणेश आवि बडाचौर
i) फर्निचर खरिद तथा फिल्ड निर्माण २ लाख ५० हजार ।
ii) खेलमैदान तथा घेराबार १३ लाख १५ हजार, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम । (कार्यान्वयनको क्रममा रहेको)
iii) शिक्षण सहयोग अनुदान ६ लाख ७२ हजार, स्थानीय सरकार । यस कार्यक्रम अन्तर्गत १ प्रावि तहको कोटा र १ बालविकास कोटामा शिक्षकको व्यवस्थापन गरिएको ।

६) श्री बुद्ध आवि चयालगाउँ
i) २ कोठे भवन निर्माण १६ लाख, संघीय सरकार सशर्त अनुदान ।
ii) भवनको अपुग कामको लागि थप रकम ५ लाख, स्थानीय सरकार ।
iii) फर्निचर खरिद १ लाख ५० हजार, स्थानीय सरकार ।
iv) शिक्षण सहयोग अनुदान ४ लाख ९० हजार, स्थानीय सरकार ।

७) श्री त्रिवेणी आवि ठाँटिचौर
i) भवन रेट्रोफिटिङ १५ लाख, संघीय सरकार ।
ii) भवन निर्माण ३ लाख ।
iii) कार्यालय व्यवस्थापन १ लाख ५० हजार ।
iv) फर्निचर खरिद १ लाख ५० हजार ।
iv) शिक्षण सहयोग अनुदान हजार, ५ लाख ९० हजार, स्थानीय सरकार ।
v) आन्तरिक दरबन्दी मिलान बाट १ प्रावि तहको शिक्षक दरबन्दी थप गरिएको ।

८) श्री भानुभक्त जागृति आवि तल्लो चिल्ढाले
i) घेराबार, फर्निचर खरिद तथा शिक्षण सहयोग अनुदान ३ लाख ५० हजार, स्थानीय सरकार ।

वडा नं. ३

कुल जम्मा १ करोड २० लाख ११ हजार ६ सय ४०।

१) श्री अमर ज्योति मावि चौरपानी
i) ICT ल्याब ६ लाख ५० हजार, संघीय सरकार (सशर्त अनुदान)
ii) पुस्तकालय ६ लाख ५० हजार । (संघीय सरकार)
iii) खेलमैदान निर्माण ५ लाख, स्थानीय सरकार ।
iv) शिक्षण सहयोग अनुदान २३ लाख ५० हजार (क्रमागत) (स्थानीय सरकार)
v) शिक्षण सहयोग अनुदान (मावि तह २ वटा कोटा) १२ लाख ९५ हजार ६ सय ४०, (क्रमागत) संघीय सरकार, सशर्त अनुदान ।

२) श्री प्रगति आवि चौखिढुङ्गा
i) तिन कोठे पक्की भवन १६ लाख ।
ii) खेलमैदान, फर्निचर निर्माण २ लाख ५३ हजार ।
iii) हाता घेराबार, प्रवेश द्वार निर्माण तथा फर्निचर खरिद ६ लाख ३८ हजार, स्थानीय सरकार र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम साझेदारी । (कार्यान्वयन हुने क्रममा )
iv) दुई कोठे भवन निर्माण २० लाख ५५ हजार, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम । (कार्यान्वयन हुने क्रममा )
v) खानेपानी व्यवस्थापन ५० हजार । (कार्यान्वयन हुने क्रममा )
v) शिक्षण सहयोग अनुदान २ लाख ७३ हजार ।
vi) प्रावि तहको १ राहत दरबन्दी समेत मिलान गरेर थप गरिएको ।
३) श्री बिजया आवि खाली
i) शौचालय, खेलमैदान ३ लाख ।
ii) कम्प्युटर खरिद १ लाख ५० हजार । (कार्यान्वयन हुने क्रममा )
iii) खेलमैदान निर्माण तथा घेराबार ८ लाख, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ।
४) श्री शान्ति आवि रातपहरा
i) फर्निचर निर्माण १ लाख ।
५) श्री जय शान्ति आवि थाराचौर
i) फर्निचर तथा खेलमैदान निर्माण ३ लाख ५० हजार ।

वडा नं. ४

कुल जम्मा रु.३ करोड ११ लाख १ हजार ५०० ।

१) श्री सरस्वती मावि पेदिखोला
i) खेलमैदान निर्माण ५ लाख, स्थानीय सरकार ।
ii) सेमिनार हल निर्माण २१ लाख, स्थानीय सरकार ।
iii) ICT तथा science ल्याब ८ लाख, जि. शि. का. सल्यान ।
iv) २ कोठा थप १० लाख, स्थानीय सरकार ।
v) खेलमैदान निर्माण २० लाख, संघीय संसद विकास कोष ।
vi) शौचालय निर्माण ५ लाख २५ हजार, स्थानीय सरकार ।
vii) दुई कोठे भवन निर्माण २० लाख, प्रदेश सरकार ।
viii) पुस्तकालय ६ लाख ५० हजार, स्थानीय सरकार ।
ix) खेलमैदान निर्माण ७ लाख, स्थानीय सरकार ।
x) ४ कोठे भवन ३६ लाख, स्थानीय सरकार ।
xi) २ कोठे भवन २० लाख, प्रदेश संसद विकास कोष ।
xii) मर्मत सुधार १० लाख, स्थानीय सरकार ।
xiii) शौचालय निर्माण ७ लाख ५० हजार, स्थानीय सरकार ।
xiv) शिक्षण सहयोग अनुदान (क्रमागत) १२ लाख ९८ हजार, स्थानीय सरकार ।
xv) डिजिटल विद्यालय निर्माण २२ लाख ५४ हजार, स्थानीय सरकार (कार्यान्वयनको क्रममा रहेको)
xvi) पर्खाल निर्माण ३ लाख, स्थानीय सरकार (कार्यान्वयनको क्रममा रहेको)

२) श्री सिद्धार्थ आवि काफलडाँडा
i) दुइकोठे भवन निर्माण १६ लाख, स्थानीय सरकार ।
ii) दुई कोठे भवन निर्माण १८ लाख, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम ।
iii) सोलार, फर्निचर खरिद २ लाख ५० हजार ।
iv) शिक्षण सहयोग अनुदान ५ लाख, संघीय सरकार ।
v) शिक्षण सहयोग अनुदान ५ लाख ७ हजार, स्थानीय सरकार

३) श्री जनता आवि खोरबारे
i) खेलमैदान निर्माण (क्रमागत) ८ लाख, स्थानीय सरकार ।
ii) वाल निर्माण २ लाख ८८ हजार ५००, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ।
iii) शिक्षण सहयोग अनुदान ५ लाख, संघीय सरकार ।
iv) शिक्षण सहयोग अनुदान ५ लाख ७ हजार, स्थानीय सरकार ।

४) श्री भगवती आवि लौराबाङ
i) हाता घेराबार २ लाख ५० हजार ।
ii) शौचालय निर्माण २ लाख ।
iii) शिक्षण सहयोग अनुदान ३ लाख ९० हजार, स्थानीय सरकार ।

५) श्री शिशु कल्याण आवि नमुना बस्ती (डुम्बारे)
i) भवन निर्माण १६ लाख, स्थानीय सरकार ।
ii) कोठा मर्मत तथा खेलमैदान निर्माण (क्रमागत) २ लाख ५० हजार ।
iii) शिक्षण सहयोग अनुदान ३ लाख ९० हजार, स्थानीय सरकार ।
iv) नगर बालविकास अनुदान कोटा १ लाख ८२ हजार, स्थानीय सरकार ।

वडा नं. ५

कुल जम्मा रु.१ करोड ९६ लाख ६९ हजार ।

१) श्री सहिद भरत स्मृति मावि सिर्पा
i) कार्यालय व्यवस्थापन तथा कम्प्युटर खरिद ३ लाख ।
ii) कक्षाकोठा व्यवस्थापन, शैक्षिक सामाग्री खरिद तथा ईन्टरनेट जडान ५ लाख
iii) दुईकोठे पक्कि ब्लक/भवन निर्माण १६ लाख ।
iv) प्रवेश द्वार तथा घेराबार, पक्की वाल निर्माण तथा खानेपानी व्यवस्थापन १० लाख ।
v) Wash सुविधा सहितको शाैचालय निर्माण ७ लाख ।
vi) ICT ल्याब निर्माण तथा खरिद ६ लाख ५० हजार ।
vii) शिक्षण सहयोग अनुदान (क्रमागत) ४ लाख ५० हजार ।
viii) कार्यालय व्यवस्थापन, फर्निचर खरिद तथा कक्षाकोठा व्यवस्थापन रु.६ लाख (कार्यान्वयन हुने क्रममा रहेको)
ix) चार कोठे पक्की भवन ३६ लाख, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम । (कार्यान्वयन हुने क्रममा रहेको)

२) श्री राष्ट्रिय आवि बयालडाँडा
i) विद्यालय हाता घेराबार १३ लाख १९ हजार, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम । (कार्यान्वयन हुन बाँकी)
ii) विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रस्तावमा आधारित अनुदान ८ लाख ।
iii) शिक्षण सहयोग अनुदान ४ लाख (क्रमागत) संघीय शसर्त अनुदान ।
iv) शिक्षण सहयोग अनुदान (क्रमागत) ४ लाख ५० हजार, स्थानीय सरकार ।
v) कार्यालय व्यवस्थापन ५० हजार (कार्यान्वयन हुने क्रममा रहेको)

३) श्री महेन्द्र जनता आवि रारेचौर
i) दुई कोठे पक्की भवन २० लाख क्रमागत, प्रदेश सरकार ।
ii) फर्निचर खरिद, कार्यालय व्यवस्थापन तथा फिल्ड निर्माण (क्रमागत) ३ लाख ।
iii) दुई कोठे पक्की भवन १८ लाख, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम (कार्यान्वयन हुन बाँकी)

४) श्री जनसेवा आवि दारिमबोट
i) विद्यालय हाता घेराबार १ लाख ५० हजार ।
ii) फर्निचर तथा खानेपानी व्यवस्थापन ५० हजार ।
iii) सोलार पावर तथा फर्निचर खरिद २ लाख ।
iv) दुई कोठे पक्की भवन निर्माण १४ लाख, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ।

५) श्री शिशु दिप आवि काँरागाउँ
i) पुरानो भवनको छाना मर्मत २ लाख ।
ii) कार्यालय व्यवस्थापन तथा खानेपानी पाइप खरिद १ लाख ५० हजार ।
iii) शिक्षण सहयोग अनुदान (क्रमागत) ३ लाख ।
६) श्री हरियाली आवि पोखरीडाँडा
i) घेराबार तथा कार्यालय व्यवस्थापन २ लाख ५० हजार ।
ii) शिक्षण सहयोग अनुदान (क्रमागत) ३ लाख ।
७) श्री शारदा आवि खत्रीगाउँ
i) फिल्ड निर्माण तथा फर्निचर खरिद २ लाख ।

वडा नं. ६

कुल जम्मा रकम रु.१ करोड १३ लाख ८० हजार ।

१) सरस्वती मावि जामुनेचौर
i) ICT ल्याब ६ लाख ५० हजार ।
ii) पुस्तकालय ६ लाख ५० हजार ।
iv) खेलमैदान निर्माण ५ लाख ।
v) दुई कोठे ब्लक, ग्याबिङ वाल तथा फिल्ड निर्माण १५ लाख । (संघीय सरकार)
vi) दुई कोठे पक्की भवन २५ लाख (प्रदेश सरकार) कार्यान्वयन हुन बाँकी ।
२) नवीन भवानी आवि देउराली डाँडा
i) Wash शौचालय निर्माण ५ लाख ।
ii) कार्यालय व्यवस्थापन, फर्निचर तथा कक्षाकोठा व्यवस्थापन ३ लाख ।
iii) चार कोठे पक्की भवन ३६ लाख, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम । कार्यान्वयन हुने क्रममा रहेको ।
iv) फिल्ड निर्माण ५ लाख (मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम)

३) शिशु जागरण आवि मैढोले
i) Wash शौचालय निर्माण ५ लाख ।
ii) बालविकास कक्षाकोठा व्यवस्थापन ५० हजार ।
४) सिद्धार्थ आवि ठुलापोखरा
i) खेलमैदान, ग्याबिङ वाल निर्माण १५ लाख (मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम)
ii) कार्यालय बालविकास कक्षाकोठा व्यवस्थापन १ लाख ।
iii) फर्निचर खरिद तथा भवन मर्मत २ लाख ।
५) ४ वटै शैक्षिक संस्थाहरुलाई शिक्षण सहायता अनुदान (२ जना बालविकास स.का. र ७ जना अनुदान शिक्षकहरु) २४ लाख ।
६) ४ वटै विद्यालयहरुमा सोलार पावर जडान १० लाख वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन कार्यक्रम अनुदान (संघीय सरकार) ।

वडा नं. ७

कुल जम्मा रु.४ करोड २ लाख ५५ हजार ५७३ ।

१) श्री बालकन्या मावि कोटबारा टाट्के
i) ६ कोठे पक्की भवन ५४ लाख ५५ हजार १५९, प्रदेश सरकार ।
ii) ३ कोठे पक्की भवन ३६ लाख ३५ हजार, प्रदेश सरकार ।
iii) डिजिटल विद्यालय कार्यक्रम २० लाख ३९ हजार ९३२, CTEVT
iv) विज्ञान प्रयोगशाला ६ लाख ५० हजार, स्थानीय सरकार ।
v) छोटो अवधिको तालिम (बेमौसमी तरकारी र च्याउ खेती) ५ लाख ७३ हजार ६००, CTEVT
vi) ICT ल्याब र पुस्तकालय व्यवस्थापन १३ लाख, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम ।
vii) विज्ञान प्रयोगशाला व्यवस्थापन र मेसिन औजार
खरिद १२ लाख, CTEVT
viii) चौतारो निर्माण १० लाख, स्थानीय सरकार ।
ix) विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रस्तावमा आधारित अनुदान ५ लाख, स्थानीय सरकार
x) खेलमैदान निर्माण १४ लाख, स्थानीय सरकार
xi) Wash शौचालय निर्माण ७ लाख, स्थानीय सरकार ।
xii) प्रवेद्वार निर्माण २ लाख, स्थानीय सरकार
xiii) शिक्षण सहयोग अनुदान १० लाख, स्थानीय सरकार ।
ivxiii) खानेपानी योजना निर्माण १० लाख, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (कार्यान्वयन हुन बाँकी)

२) श्री भुवनेश्वरी आवि सानागाँडाकोट
i) भवन निर्माण ५ लाख, स्थानीय सरकार ।
ii) शौचालय निर्माण ५ लाख, स्थानीय सरकार ।
iii) फर्निचर निर्माण ३ लाख, स्थानीय सरकार ।
iv) शिक्षण सहयोग अनुदान (क्रमागत) ६ लाख ६३ हजार, स्थानीय सरकार ।
v) भवन निर्माण १२ लाख, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (कार्यान्वयन हुन बाँकी)
३) श्री बालकन्या आवि कोदालचौर
i) शौचालय निर्माण तथा फर्निचर खरिद (क्रमागत) ८ लाख, स्थानीय सरकार ।
ii) भवन रेट्रोफिटिङ १५ लाख, संघीय सरकार ।
iii) शिक्षण सहयोग अनुदान (क्रमागत) ३ लाख २८ हजार ४४६, संघीय सरकार ।
iv) शिक्षण सहयोग अनुदान (क्रमागत) ६ लाख ६३ हजार, स्थानीय सरकार ।
v) खेलमैदान निर्माण ९ लाख ५६ हजार, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (कार्यान्वयन हुन बाँकी)

४) श्री बालबोध आवि कोटबारा
i) विद्यालय हाता घेराबार १ लाख, स्थानीय सरकार ।
ii) २ कोठे भवन निर्माण ५ लाख, स्थानीय सरकार ।
iii) २ कोठे पक्की भवन १० लाख, संघीय संसद विकास कोष ।
iv) २ कोठे पक्की भवन २० लाख, प्रदेश संसद विकास कोष ।
v) २ कोठे पक्की भवन २० लाख, प्रदेश सरकार ।
vi) फर्निचर निर्माण ३ लाख, स्थानीय सरकार ।
vii) ICT ल्याब ६ लाख ५० हजार, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम ।
viii) शिक्षण सहयोग अनुदान (क्रमागत) ३ लाख २८ हजार ४४६, संघीय सरकार ।
ix) दुई कोठे पक्की भवन १८ लाख, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम । कार्यान्वयनको क्रममा रहेको ।
x) शिक्षण सहयोग अनुदान (क्रमागत) ६ लाख ६३ हजार, स्थानीय सरकार ।

५) श्री बाल उपकार आवि सानापोखरा
i) भवन निर्माण (क्रमागत) १० लाख, स्थानीय सरकार ।
ii) फिल्ड निर्माण तथा घेराबार ५ लाख, स्थानीय सरकार ।

६) श्री जनचेतना आवि दह
i) फिल्ड निर्माण तथा घेराबार (क्रमागत) ३ लाख ।
ii) शिक्षण सहयोग अनुदान (क्रमागत) ७ लाख, स्थानीय सरकार ।
७) श्री त्रिवेणी आवि रामचौर
i) फिल्ड निर्माण, घेराबार तथा फर्निचर खरिद ३ लाख ५० हजार ।

वडा नं. ८

कुल जम्मा रु.१ करोड ५८ लाख ५६ हजार ८८५ ।

१) श्री कालिका मावि कोटमौला
i) ICT ल्याब ३६ लाख, नेपाल दुर संचार प्राधिकरण ।
ii) ICT ल्याब फर्निचर निर्माण २ लाख ५० हजार ।
iii) चारकोठे भवन निर्माण (क्रमागत) अन्तिम भुक्तानी १८ लाख, संघीय सरकार, जिल्ला शिक्षा कार्यालय ।
iv) छ कोठे भवन निर्माण ५० लाख (क्रमागत), प्रदेश सरकार ।
v) पुस्तकालय निर्माण ६ लाख ५० हजार, संघीय सरकार जिल्ला शिक्षा कार्यालय ।
vii) विज्ञान प्रयोगशाला १ लाख ५० हजार ।
viii) फर्निचर तथा कार्यालय व्यवस्थापन २ लाख ।
ix) फर्निचर निर्माण ३ लाख ५० हजार ।
x) पर्खाल निर्माण २ लाख ५० हजार ।
xi) खेलमैदान निर्माण १ लाख ५० हजार ।
xii) शिक्षण सहयोग अनुदान, ११ लाख ८८ हजार (क्रमागत), स्थानीय सरकार ।
xiii) कुल बहादुर तुलि बुढाथोकी अक्षयकोष २ लाख, स्व. कुल बहादुर बुढाथोकी र तुलि बुढाथोकीको स्मृतिमा उहाँका छोराहरू लक्षीराम बुढाथोकी, हरिहर बुढाथोकी, नगरप्रमुख लोकमान बुढाथोकी र गंगाराम बुढाथोकीबाट संयुक्त रूपमा स्थापना गरिएको ।
xiv) कुल बहादुर बस्नेत अक्षयकोष १ लाख, स्व. कुल बहादुर बस्नेतको स्मृतिमा उहाँका भाइ मा. टेकबहादुर बस्नेत र छोराहरू परिवर्तन बस्नेत र नवराज बस्नेतबाट संयुक्त रूपमा स्थापना गरिएको ।

२) श्री सरस्वती सदन आवि गैरागाउँ
i) पक्की वाल निर्माण २ लाख ५० हजार ।
ii) कार्यालय व्यवस्थापन तथा खानेपानी निर्माण १ लाख ५० हजार ।
iii) खानेपानी ट्यांकी निर्माण तथा व्यवस्थापन २ लाख १८ हजार ८८५, पहाडी साना किसान ASHA परियोजना ।

३) श्री शारदा आवि रानीसल्ला
i) कार्यालय व्यवस्थापन २ लाख ।
ii) खानेपानी ट्यांकी तथा धारा निर्माण तथा २ लाख, ५० हजार ।
iii) कम्प्युटर र प्रीन्टर खरिद ५० हजार ।

४) श्री जीवन ज्योति आवि गैरिबिसाउनी
i) पक्की वाल तथा गेट निर्माण ५ लाख ।
ii) कार्यालय व्यवस्थापन १ लाख ।
iii) फर्निचर तथा कम्प्युटर खरिद १ लाख ५० हजार ।

५) श्री जयकाली आवि खत्रीगाउँ
i) कार्यालय व्यवस्थापन १ लाख ।
ii) फर्निचर खरिद ५० हजार ।

वडा नं. ९

कुल जम्मा रु.२ करोड ५१ लाख ३ हजार ।

१) श्री शिशु जागरण माध्यमिक विद्यालय बानपा ९ खोरबारे
i) चार कोठे पक्की भवन ३६ लाख, स्थानीय सरकार (संघीय सशर्त अनुदान) ।
ii) दुई कोठे पक्की भवन, २० लाख, प्रदेश सरकार ।
iii) खेलमैदान तथा प्रवेश द्वार निर्माण २० लाख, प्रदेश संसद विकास कोष ।
iv) हाता घेराबार १० लाख, स्थानीय सरकार ।
v) ICT ल्याब स्थापना ६ लाख ५० हजार, स्थानीय सरकार (संघीय सशर्त अनुदान) ।
vi) ग्याबिङ वाल निर्माण १५ लाख, प्रदेश सरकार ।
vii) खानेपानी ट्यांकी, फर्निचर खरिद तथा सोलार पावर व्यवस्थापन २ लाख ५० हजार ।
viii) बालविकास कक्षा कोठा व्यवस्थापन १ लाख ।
ix) शिक्षण सहयोग अनुदान ६ लाख २४ हजार ।

२) श्री सुर्य प्रकाश आधारभूत विद्यालय बानपा ९ कुयपानी
i) दुई कोठे पक्की भवन निर्माण २० लाख, प्रदेश सरकार ।
ii) हाता घेराबार २ लाख ५० हजार ।
iii) सोलार खरिद तथा कार्यालय व्यवस्थापन २ लाख ।
iv) शिक्षण सहयोग अनुदान (क्रमागत) ५ लाख ७ हजार ।
v) भौतिक संरचना निर्माण तथा घेराबार समेत ११ लाख ११ हजार, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम । (कार्यान्वयन हुन बाँकी)

३) श्री बीरेन्द्र आधारभूत विद्यालय बानपा ९ डाँगीगाउँ
i) चार कोठे पक्की भवन निर्माण ४० लाख, प्रदेश सरकार ।
ii) Wash शौचालय निर्माण ५ लाख, स्थानीय सरकार ।
iii) पर्खाल निर्माण तथा कार्यालय व्यवस्थापन २ लाख ५० हजार ।
iv) खानेपानी मर्मत २ लाख ।

४) श्री बाल सन्देश आवि बथान
i) विद्यालय भवन मर्मत १ लाख २० हजार ।
ii) फर्निचर निर्माण तथा खेल सामाग्री खरिद ६० हजार ।
iii) कार्यालय व्यवस्थापन १ लाख ।
iv) ट्यांकी निर्माण, खानेपानी मर्मत तथा कक्षाकोठा व्यवस्थापन १ लाख ५० हजार ।
v) शिक्षण सहयोग अनुदान ८ लाख ४१ हजार ।
vi) १ वटा प्रावि तहको शिक्षक दरबन्दी आन्तरिक दरबन्दी मिलानबाट थप गरिएको ।

५) श्री लोकतान्त्रिक आधारभूत विद्यालय बानपा ९ लिउरेबारी
i) फिल्ड निर्माण ५० हजार ।
ii) भवन निर्माण २ लाख ५० हजार ।
iii) शिक्षण सहयोग अनुदान (क्रमागत) ३ लाख ९० हजार ।

६) श्री बाल किरण आधारभूत विद्यालय बानपा ९ धामिढुङ्गा
i) हाता घेराबार १ लाख ५० हजार ।
ii) कार्यालय व्यवस्थापन १ लाख ।
iii) फिल्ड निर्माण तथा फर्निचर खरिद (क्रमागत) ४ लाख ५० हजार ।
iv) शिक्षण सहयोग अनुदान ३ लाख ९० हजार ।

७) श्री बाल उपकार आधारभूत विद्यालय बानपा ९ परिलेख
i) भवन मर्मत तथा कार्यालय व्यवस्थापन २ लाख ।
ii) भवन मर्मत तथा फर्निचर खरिद १ लाख ५० हजार ।

८) श्री सुर्योदय आधारभूत विद्यालय बानपा ९ खर्सु
i) भवन निर्माण ११ लाख ५० हजार, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम । (कार्यान्वयन हुन बाँकी)
ii) फर्निचर खरिद ५० हजार ।

९) श्री बाल जागरण आधारभूत विद्यालय बानपा ९ कमलपोखरी
i) फर्निचर खरिद ५० हजार ।

वडा नं. १०

कुल जम्मा रु.२ करोड २ लाख ७९ हजार ।

१) श्री महेन्द्र मावि पिपलनेटा
i) ६ कोठे पक्की भवन निर्माण ५० लाख, प्रदेश सरकार ।
ii) ४ कोठे पक्की भवन निर्माण ३६ लाख, स्थानीय सरकार (सशर्त अनुदान)
iii) घेराबार, पक्की वाल र प्रवेश द्वार निर्माण २९ लाख, स्थानीय सरकार ।
iv) wash शौचालय निर्माण तथा खानेपानी व्यवस्थापन ८ लाख, स्थानीय सरकार । (कार्यान्वयन हुन बाँकी)
v) विज्ञान प्रयोगशाला ६ लाख ५० हजार, स्थानीय सरकार (सशर्त अनुदान)
vi) ICT ल्याब ६ लाख ५० हजार, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम । (कार्यान्वयन हुन बाँकी)
vii) सरस्वती मन्दिर निर्माण ३ लाख, स्थानीय सरकार (कार्यान्वयन हुन बाँकी)
viii) विद्युत वाइरिङ, सोलार पावर व्यवस्थापन ३ लाख, स्थानीय सरकार (कार्यान्वयन हुन बाँकी)
ix) शिक्षण सहयोग अनुदान ४ लाख २९ हजार, स्थानीय सरकार ।
२) श्री सरस्वती आवि भाटभिटे
i) खानेपानी व्यवस्थापन ५० हजार ।
ii) हाता घेराबार १ लाख ।
iii) शैक्षिक सामाग्री खरिद तथा भवन निर्माण १० लाख ।
iv) भवन मर्मत तथा सिढी निर्माण ५ लाख ।
v) शौचालय निर्माण ५ लाख ।
vi) खेलमैदान निर्माण ३ लाख ।
vii) शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि २ लाख ।
viii) कार्यालय व्यवस्थापन तथा फर्निचर खरिद ३ लाख ।
ix) शिक्षण सहयोग अनुदान २ लाख ५० हजार ।
x) प्रावि तहको १ स्थायी दरबन्दी समेत मिलान गरेर थप गरिएको ।
xi) स्थानीय सरकारबाट नमुना विद्यालयको अवधारणामा व्यवस्थित गर्नेगरि यस विद्यालयलाई छनोट गरि हाल कक्षा ०-५ बाट कक्षा ०-८ संचालनको लागि अनुमति समेत प्रदान गरि हाल कक्षा ६ संचालनमा रहेको ।
३) श्री सितला आवि चयालगाउँ
i) दुई कोठे भवन निर्माण १० लाख, संघीय संसद विकास कोष ।
ii) खानेपानी व्यवस्थापन ३ लाख स्थानीय सरकार ।
४) श्री जनता आवि स्यालागाउँ
i) हाता घेराबार ८ लाख ५० हजार, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ।
५) श्री धुर्वतारा आवि आफल्ला
i) शौचालय निर्माण १ लाख ।
ii) शिक्षण सहयोग अनुदान २ लाख ५० हजार ।
iii) १ बालविकास कोटा समेत मिलान गरिएको ।

वडा नं. ११

कुल जम्मा १ करोड ५ लाख ७० हजार ६ सय ४० ।

१) शिशु कल्याण मावि हारिचार
i) दुइ कोठे पक्की भवन निर्माण १६ लाख ।
ii) ICT ल्याब खरिद तथा निर्माण ६ लाख ५० हजार ।
iii) शिक्षण सहयोग अनुदान (क्रमागत) १३ लाख ५० हजार, स्थानीय सरकार ।
iv) शिक्षण सहयोग अनुदान (क्रमागत) १२ लाख ९५ हजार ६ सय ४० संघीय सरकार ।
v) सोलार तथा शौचालय मर्मत २ लाख । कार्यान्वयन हुन बाँकी ।
२) जनमुखी आवि चौखेनेटा
i) दुई कोठे पक्की भवन निर्माण १६ लाख ।
ii) दुई कोठे साधारण भवन निर्माण २ लाख ५० हजार ।
iii) खानेपानी निर्माण तथा व्यवस्थापन २ लाख ।
iv) खेलमैदान निर्माण २ लाख ।
v) फर्निचर खरिद तथा भवन मर्मत १ लाख २५ हजार ।
vii) शिक्षण सहयोग अनुदान (क्रमागत) ५ लाख ५० हजार, स्थानीय सरकार ।
३) कालिका आवि रातामाटा
i) दुई कोठे पक्की भवन निर्माण १६ लाख ।
ii) घेराबार तथा प्रवेश द्वार निर्माण ३ लाख ।
iii) सोलार, कम्प्युटर, ईन्टरनेट खरिद तथा जडान १ लाख ५० हजार ।
४) सरस्वती आवि चिनाली
i) भवन मर्मत, घेराबार, फिल्ड निर्माण, फर्निचर निर्माण (क्रमागत) ५ लाख ।

वडा नं. १२

१) श्री दुर्गा सरस्वती मावि बाफुखोला
i) चारकोठे पक्की भवनको दोस्रो तलाको बाँकी काम १८ लाख, संघीय सरकार (जिल्ला शिक्षा कार्यालय) ।
ii) फिल्ड निर्माण ३ लाख, स्थानीय सरकार ।
iii) दुई कोठे भवन निर्माण ७ लाख ८४ हजार, स्थानीय सरकार ।
iv) दुई कोठे भवनको तला थप १८ लाख, स्थानीय सरकार ।
v) ICT lab निर्माण तथा खरिद ६ लाख ५० हजार ।
vi) कार्यालय व्यवस्थापन (क्रमागत) ५ लाख, स्थानीय सरकार ।
vii) डिजिटल बोर्ड, प्रोजेक्टर, सिसि टिभी, क्यामरा लगायतका सामाग्री खरिद ६ लाख ५० हजार, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम ।
viii) दुई कोठे भवन तला थप १८ लाख ५० हजार, स्थानीय सरकार ।
ix) शिक्षण सहयोग अनुदान १२ लाख ४८ हजार, स्थानीय सरकार । (निर्माणको क्रममा रहेकोे)
x) घेराबार तथा फिल्ड, प्याराफिट, गेट निर्माण १९ लाख, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ।

२) श्री बालकल्याण आवि दहरखोला
i) दुई कोठे भवन निर्माण १६ लाख, स्थानीय सरकार ।
ii) दुई कोठे भवन निर्माण १८ लाख, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम । (कार्यान्वयन हुन बाँकी)
iii) कम्प्युटर खरिद १ लाख ।
iv) शौचालय मर्मत, फर्निचर खरिद १ लाख ५० हजार ।
v) शिक्षण सहयोग अनुदान ७ लाख ५७ हजार ।
vi) सोलार पावर जडान (१ हजार वाट) २ लाख, वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन कार्यक्रम ।

३) श्री गाउँवेशी जनजागरण आवि पानीढल
i) फिल्ड निर्माण २ लाख ५० हजार ।
ii) शौचालय निर्माण तथा फर्निचर खरिद ३ लाख ५० हजार ।
iii) शिक्षण सहयोग अनुदान ९ लाख ३३ हजार ।

४) श्री जनहित आवि चौपारी
i) घेराबार, वाल तथा भवन मर्मत (क्रमागत) ५ लाख ।
ii) भवन निर्माण ४० लाख, प्रदेश सरकार (कार्यान्वयनको क्रममा रहेको)
iii) शिक्षण सहयोग अनुदान ७ लाख ५० हजार ।
iv) १ प्रावि तहको राहत कोटा आन्तरिक दरबन्दी मिलान बाट थप गरिएको ।
v) सोलार पावर जडान (१ हजार वाट) २ लाख, वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन कार्यक्रम ।

५) श्री बाल जागृत आवि ओख्रेनी
i) घेराबार, फर्निचर खरिद तथा शौचालय मर्मत २ लाख ५० हजार ।
ii) नगर बालविकास अनुदान कोटा थप गरिएको ।

जम्मा विनियोजित बजेट २ कराेड २८ लाख १५ हजार।

प्रकाशित मिति : २०७८ चैत्र १६ गते बुधवार