चैत २० सल्यान – बागचौर नगरपालिकाले खानेपानी योजना, निर्माण तथा व्यवस्थापनमा पाँच वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमहरुको वडागत विवरण सार्वजनिक गरेकाे छ।

पाँच वर्षको अवधिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माण हुने क्रममा रहेका योजनाहरुको प्रारम्भिक विवरण अनुसार बागचौर नगरपालिकाको खानेपानी योजना निर्माण तर्फको कुल जम्मा विनियोजित बजेट रकम रु.१५ करोड ३० लाख २६ हजार ८ सय ४४ रहेकाे नगरपालिकाले जनाएको छ।

वडा नं. १

१) उत्तिसेनि, किम्बास, सिर्सेनी, बाउनगाउँ खानेपानी मर्मत २२ लाख, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ।
२) तुसारे खोला कोटबेत लिफ्ट खानेपानी योजना (क्रमागत) ६५ लाख ७७ हजार, स्थानीय सरकार र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम साझेदारी ।
३) फट्के गैराबेत लिफ्ट खानेपानी (क्रमागत) ३० लाख, स्थानीय सरकार ।
४) काँराचौर, दमाईगाउँ खानेपानी ४ लाख ५० हजार ।
५) पातिहाल्न चारखोला खानेपानी योजना ६ लाख, स्थानीय सरकार ।
६) ठिनबाङ दलित बस्ती खानेपानी ट्यांकी निर्माण २ लाख ।
७) कोटबेत खानेपानी ट्यांकी निर्माण २ लाख ।
८) ध्याप खानेपानी ट्यांकी (माथिल्लो) निर्माण ३ लाख ५० हजार ।
९) ध्याप खानेपानी ट्यांकी (तल्लो) निर्माण २ लाख ।
१०) जामिरबोट खानेपानी ट्यांकी निर्माण २ लाख ।
११) ढुरीगारे खानेपानी ट्यांकी निर्माण १ लाख ।
१२) ढाँरागाउँ खानेपानी ट्यांकी निर्माण १ लाख ।

कुल जम्मा १ करोड ४१ लाख ७७ हजार ।

वडा नं. २

१) चयालगाउँ लिप्ट खानेपानी योजना ४० लाख (क्रमागत) स्थानीय सरकार ।
२) खरीबोट खानेपानी योजना २० लाख (क्रमागत), प्रदेश सरकार (विशेष अनुदान) ।
३) थारमारे इलाका प्रहरी कार्यालय लिफ्ट खानेपानी योजना १० लाख, संघीय संसद विकास कोष ।
४) लस्तम ज्युला खानेपानी ट्यांकी निर्माण २ लाख ।
५) दाउलीबासा जारमारे खानेपानी ट्यांकी निर्माण २ लाख ।
६) माथिल्लो चिल्ढाले खानेपानीको ट्यांकी निर्माण १ लाख ।
७) तल्लो चिल्ढाले खानेपानी ट्यांकी निर्माण २ लाख ५० हजार ।
८) बडाचौर, तिवाचौर खानेपानी ट्यांकी निर्माण २ लाख ५० हजार ।
९) पान्ढल खानेपानी ट्यांकी निर्माण १ लाख ।
१०) नाउलीचौर खानेपानी ट्यांकी निर्माण २ लाख ।
११) ठुलाचौर खानेपानी ट्यांकी निर्माण १ लाख ।
१२) कुवाकन खानेपानी ट्यांकी निर्माण १ लाख ।
१३) तिबाचौर खानेपानी ट्यांकी निर्माण १ लाख ।
१४) आगरेखोला खानेपानी ट्यांकी निर्माण १ लाख ।
१५) चौराल खानेपानी ट्यांकी निर्माण १ लाख ।
१६) थारमारे बजार खानेपानी मर्मत १ लाख ५० हजार ।
१७) लस्तम सिमलरुख खानेपानी १ लाख ।
१८) लामाडाँडा खरीबोट खानेपानी १ लाख ।
१९) ठिनबाङ ज्युला बैंसारुख खानेपानी १ लाख ।
२०) चिसीखोली खानेपानी ट्यांकी निर्माण १ लाख ।
२१) लस्तम दलित टोल खानेपानी १ लाख ५० हजार ।
२२) लामाडाँडा लाखुरीबोट खानेपानी ट्यांकी २ लाख ।
२३) ठूलो बुर्ने सिम खानेपानी ट्यांकि निर्माण १ लाख ।
२४) बाँजबोट खानेपानी ट्यांकी निर्माण २ लाख ५० हजार ।
२५) पाल्नाधारा खानेपानी २ लाख ।
२६) बागचौर गैरासिम खानेपानी २ लाख ५० हजार ।
२७) फर्साबोट खानेपानी १ लाख ।
२८) पँनेराति खानेपानी लस्तम १ लाख ।
२९) धारातिका नाउला खानेपानी १ लाख ।
३०) पँनेरीखोला गैरा खानेपानी १ लाख ।
३१) खरीबोटे खानेपानी धारा १ लाख ५० हजार ।
३२) राहुल पँधेरो खानेपानी ट्यांकी निर्माण १ लाख ५० हजार ।
३३) लामाडाँडा नाउली खानेपानी ट्यांकी निर्माण १ लाख ५० हजार ।
३४) चयालगाउँ खानेपानी ट्यांकी १ लाख ५० हजार ।
३५) बागचौर सिमपनेरी खानेपानी योजना ३ लाख ५० हजार ।

कुल जम्मा रु.१ करोड १८ लाख ५० हजार ।

वडा नं. ३

१) बोराखाली लिफ्ट खानेपानी २५ लाख, स्थानीय सरकार ।
२) कालीसिम देखि गोगनपानी, नुवागाउँ लिफ्ट खानेपानी ५० लाख, प्रदेश सरकार । (हाल निर्माणको क्रममा रहेको)
३) अमर ज्योति मावि, चौरपानी बजार लिफ्ट खानेपानी ७५ लाख, प्रदेश सरकार । (मोटरमा आएको खराबीको कारण मर्मतको लागि पठाइएकोले हाल बन्द अवस्थामा रहेको)
४) दखाले लिफ्ट खानेपानी ८ लाख ।
५) नयाँ बस्ती खानेपानी निर्माण ८ लाख ।
६) सियापात्ला खानेपानी निर्माण ७ लाख ।
७) खाली, आरिचौर खानेपानी मर्मत तथा टंकी निर्माण ३ लाख ५० हजार ।
८) उपल्ली मुल खानेपानी निर्माण १ लाख ।
९) किमेरी खोला लाटागार खानेपानी टंकी निर्माण २ लाख ।
१०) सोतागार खानेपानी टंकी निर्माण १ लाख ।
११) जोगिनगारे खानेपानी निर्माण २ लाख ५० हजार ।
१२) जारदुला खानेपानी टंकी निर्माण १ लाख ५० हजार ।
१३) भाङ्गाबारी खानेपानी निर्माण २ लाख ।
१४) बयालडाँरी खानेपानी ५० हजार ।
१५) जुम्ली ओराल खानेपानी टंकी निर्माण १ लाख ।
१६) खाली पिपलनेटा खानेपानी ५० हजार ।

कुल जम्मा रकम १ करोड ८८ लाख ५० हजार ।

वडा नं. ४

१) मुलखोला देखि पेदिखोला खानेपानी योजना ७ लाख, स्थानीय सरकार ।
२) कोएलघारी खानेपानी योजना (क्रमागत) ११ लाख, स्थानीय सरकार ।
३) नमुना बस्ती खानेपानी ट्यांकी निर्माण ३ लाख ५० हजार ।
४) घोगरेनी खोला देखि डाँडागाउँ खानेपानी ट्यांकी निर्माण ४ लाख ।
५) ठारासिम देखि धौलिपुजे खानेपानी ट्यांकी निर्माण १ लाख ५० हजार ।
६) ठारासिम देखि भिरगाउँ खानेपानी ट्यांकी निर्माण ३ लाख ।
७) अम्रेखोला खानेपानी धारा मर्मत ३ लाख ।
८) मोख्याडाँडा खानेपानी ट्यांकी निर्माण (क्रमागत) ३ लाख ।
९) मुलाखोला देखि राउटे रह्या खानेपानी योजना (क्रमागत) ३ लाख ५० हजार ।
१०) हिउँदेखोला देखि सिमखोली खानेपानी (क्रमागत) ८ लाख ।
११) बाँसाखोला देखि पैयाँडाँडा खानेपानी मर्मत ४ लाख ।
१२) किमेरे खाने बाट सेतिबुराँस खानेपानी मर्मत ३ लाख ।
१३) चिमेरे खोली देखि गलखोली खानेपानी ट्यांकी निर्माण २ लाख ५० हजार ।
१४) बौला पोले देखि छाप, सल्लेरी पाखा बल्लेजुरा खानेपानी ९ लाख, मुख्यमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम । (कार्यान्वयन हुन बाँकी)

कुल जम्मा रु.६६ लाख ।

वडा नं. ५

१) सिर्पा खानेपानी योजना ४० लाख, जलबायु अनुकुलन कार्यक्रम ।
२) लामाडाँडा लिफ्ट खानेपानी ३० लाख, स्थानीय सरकार ।
३) झ्याउखोला तल्लो सिर्पा खानेपानी निर्माण ५ लाख ।
४) माटडेरा खानेपानी निर्माण ५ लाख ।
५) नाउला खानेपानी ट्याङ्की निर्माण २ लाख ।
६) धाराई खोली मुहान हुँदै रातामाटा लाखुरीडाँडा खानेपानी ३ लाख ।
७) गैरागाउँ खानेपानी ३ लाख ।
८) रयाँजाखोला मुहान देखि लाखुरीडाँडा खानेपानी निर्माण ३ लाख ।
९) तल्लो सिर्पा खानेपानी २ लाख ५० हजार ।
१०) तेर्छे काफल खानेपानी ट्याङ्की निर्माण २ लाख ।
११) राउमारे टोल खानेपानी ट्याङ्की निर्माण १ लाख ५० हजार । (कार्यान्वयन हुन बाँकि)
१२) रारेचौर खानेपानी निर्माण २ लाख ५० हजार ।
१३) चौतारा दमाई गाउँ खानेपानी ट्याङ्की निर्माण १ लाख ५० हजार । (कार्यान्वयन हुन बाँकी)
१४) ओब्रीनेटा खानेपानी निर्माण २ लाख ५० हजार ।
१५) ओरालबन खुरखुरे खानेपानी मर्मत तथा ट्याङ्की निर्माण ८ लाख (क्रमागत)
१६) काँरागाउँ खानेपानी निर्माण ५ लाख ।
१७) सिस्नेरी मुहान देखि रावत गाउँ टिम्मुरबोट खानेपानी निर्माण ५ लाख ।
१८) धारापानी पाथेटाकुरी खानेपानी निर्माण ३ लाख ।
१९) धारापानी गैरा खानेपानी ट्याङ्की निर्माण १ लाख ५० हजार ।
२०) फर्साबोट खानेपानी ट्याङ्की निर्माण १ लाख ।
२१) खत्रीगाउँ खानेपानी निर्माण ६ लाख ।
२२) कालीमाटी खानेपानी निर्माण २ लाख ।
२३) पारीबन खानेपानी निर्माण ४ लाख ।
२४) बाउनथाना खानेपानी ट्याङ्की निर्माण १ लाख ५० हजार ।

कुल जम्मा रु.१ करोड ४० लाख ५० हजार ।

वडा नं. ६

१) हिमचौर लिफ्ट खानेपानी ५० लाख (प्रदेश सरकार)
२) ठुला हिम खानेपानी योजना ८ लाख ।
३) साना हिम चौलाबोट खानेपानी २ लाख ।
४) सिमखोला खानेपानी २ लाख ।
५) पोखरा मध्यटोल खानेपानी २ लाख ।

कुल जम्मा रु.६४ लाख ।

वडा नं. ७

१) खाँकर, कोटबारा खानेपानी योजना ३५ लाख, प्रदेश सरकार ।
२) सेतापैरा टाट्के खानेपानी ५ लाख, ASHA परियोजना ।
३) तिम्लेचौर काप्राबोट खानेपानी ७ लाख, स्थानीय सरकार ।
४) माथिल्लो भालुखोला खानेपानी ८ लाख, ASHA परियोजना ।
५) झरेटा, धारेडाँडा खानेपानीको ५ लाख, ASHA परियोजना ।
६) ठारिखोला टाट्के खानेपानी ५ लाख, स्थानीय सरकार ।
७) बनसारी, कोदालचौर खानेपानी निर्माण १ लाख ५० हजार ।
८) बनसारी गोगनखोला खानेपानी निर्माण २ लाख ।
९) झारकटेरी, पुरानछाप डाँडामाथी खानेपानी १ लाख ५० हजार ।
१०) छरिखोला स्याला खानेपानी १ लाख ५० हजार ।
११) स्यालागैरी गोप्लेचौर खानेपानी १ लाख ५० हजार ।
१२) छरीखोला पोखरा खानेपानी १ लाख ५० हजार ।
१३) खारिखोला डिम्बर गैरा खानेपानी १ लाख ।

कुल जम्मा रु.७५ लाख ५० हजार ।

वडा नं. ८

१) हाँसेकाटे कोटमौला खानेपानी योजना, ७३ लाख ८५ हजार ५९६ (क्रमागत), स्थानीय सरकार र जलवायु अनुकुलन कार्यक्रम साझेदारी ।
२) शारदा खोला, खत्रीगाउँ लिफ्ट खानेपानी योजना, ३६ लाख ५० हजार (क्रमागत), स्थानीय सरकार ।
३) कोटगाउँ खानेपानी निर्माण ७ लाख ५० हजार, स्थानीय सरकार । (कार्यान्वयनको क्रममा रहेको)
४) बुरेली खानेपानी तथा शौचालय निर्माण २ लाख ।
५) चौरगाउँ खानेपानी टंकी निर्माण २ लाख ।
६) रातामाटा खानेपानी टंकी निर्माण १ लाख ५० हजार ।
७) छरेपानी खानेपानी मर्मत १ लाख ।
८) तल्लाचौर खानेपानी टंकी निर्माण १ लाख ।
९) तल्लो छरेपानी खानेपानी योजना १ लाख ५० हजार ।
१०) काप्रीबाङ खत्रीगाउँ खानेपानी योजना मर्मत १ लाख ५० हजार ।
११) बिउरेखोला खानेपानी योजना ७ लाख, स्थानीय सरकार ।
१२) भडारी पनेरा खानेपानी ट्यांकी निर्माण २ लाख ।
१३) आकाशेपानी संकलन खानेपानी पोखरी निर्माण खत्रीगाउँ २ लाख ।
१४) डउँरेखोली, हर्लेनी खानेपानी योजना २ लाख ।
१५) पँधेरिखोली, मौवाघारी खानेपानी निर्माण १ लाख ।
१६) खानेपानी मर्मत (बाउनीखोला र फलाटेखोला) तथा निर्माण १ लाख ५० हजार ।
१७) बैंसारुख खानेपानी ट्यांकी निर्माण ३ लाख २५ हजार, पहाडी साना किसान ASHA परियोजना।
१८) बाउनीखोला रानीसल्ला खानेपानी योजना ५ लाख ९० हजार, पहाडी साना किसान आयोजना (ASHA परियोजना) ।
१९) चौखेढुङ्गा खानेपानी योजना टंकी निर्माण २ लाख, १४ हजार ५५२, पहाडी साना किसान ASHA परियोजना ।
२०) जुग्याखोला, बाउनीखोला खानेपानी योजना ५ लाख ९६ हजार ६९६, पहाडी साना किसान ASHA परियोजना ।
२१) चौर टोल खानेपानी योजना १४ लाख, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ।
२२) हर्लेनी जोखा टाकुरा खानेपानी योजना, ५ लाख ५० हजार, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ।
२२) बाउनीखोला, रानीसल्ला, बिउरेखोला खानेपानी योजना निर्माण ६ लाख, जिल्ला खानेपानी कार्यालय सल्यान ।
२३) मंगराँखोला केराठान खानेपानी मर्मत २ लाख ।

कुल जम्मा रु.१ करोड ८८ लाख ६१ हजार ८४४

वडा नं. ९

१) धनबोट लिफ्ट खानेपानी ५० लाख, प्रदेश सरकार ।
२) छाप, खर्सु, पोखरी डाँडा, कुयपानी लिफ्ट खानेपानी ३३ लाख ५० हजार । (कार्यान्वयनको क्रममा रहेको) ।
३) छरछरे, लिउरेबारी खानेपानीको योजना १० लाख, स्थानीय सरकार ।
४) कोलगारे, हरिपुर खानेपानी योजना ६ लाख, स्थानीय सरकार ।
५) साउनेपानी, जुगेखोली खानेपानी मर्मत १ लाख ५० हजार ।
६) हासिकाटे, जलेखर्क खानेपानी मर्मत (क्रमागत) ४ लाख ५० हजार ।
७) मुलखोला खानेपानी मर्मत ७५ हजार ।
८) घारने मुल गोठाघर खानेपानी ट्यांकी निर्माण १ लाख ५० हजार ।
९) खोलातरा, किमुचौर खानेपानी मर्मत १ लाख २५ हजार ।
१०) चारा खोला डिम्मुरचौर खानेपानी मर्मत ७५ हजार ।
११) खाली खोला जिउला खानेपानी मर्मत १ लाख ।
१२) ल्वाङ्गे रुख, जिउला टोल खानेपानी मर्मत ७५ हजार ।
१३) गोठाघर घारने मुल खानेपानी योजना २ लाख ।
१४) मस्टोहाने सिम, मौरीघारे, परिलेख खानेपानी मर्मत ३ लाख ५० हजार ।
१५) नगारेखोला मेलपोखरी खानेपानी ट्यांकी निर्माण २ लाख ।
१६) घर्सना चार खानेपानी निर्माण तथा मर्मत १ लाख ५० हजार ।
१७) पनेरीखोला खानेपानी मर्मत १ लाख ५० हजार ।
१८) डुम्लेसिम, बस्नेउटा खानेपानी मर्मत १ लाख ५० हजार ।
१९) खालीखोला जिउला खानेपानी मर्मत १ लाख ।
२०) बथान खानेपानी निर्माण तथा मर्मत २ लाख ५० हजार ।
२१) बथाने खोला, माथिल्लो बथान, सिरुचौर खानेपानी मर्मत १ लाख ।
२२) पनेरी खोला खानेपानी मर्मत १ लाख ५० हजार ।
२३) बथानखोला, कुयपानी, सिरुचौर खानेपानी मर्मत २ लाख ।
२४) कोलगारे जुगेखोली खानेपानी निर्माण २ लाख ।
२५) ठुलो पाँगर नयाँ बस्ती खानेपानी मर्मत २ लाख ५० हजार ।
२६) गोलखारा जाँगेतिम्ला खानेपानी मर्मत २ लाख ५० हजार ।
२७) पातीहाल्न खानेपानी मुहान संरक्षण २ लाख ३० हजार, ASHA परियोजना ।
२८) बथान खानेपानी मुहान संरक्षण २ लाख ४१ हजार, ASHA परियोजना ।
२९) खोलातरा खानेपानी मुहान संरक्षण २ लाख १४ हजार, ASHA परियोजना ।
३०) कमलपोखरी खानेपानी मुहान संरक्षण ४ लाख ६९ हजार । ASHA परियोजना ।
३१) आलाखोला खानेपानी मुहान संरक्षण ३ लाख ९२ हजार । ASHA परियोजना ।
३२) सिरुचौर खानेपानी मुहान संरक्षण १ लाख ७३ हजार, ASHA परियोजना ।
३३) पुवाखोली खानेपानी मुहान संरक्षण ५ लाख, ASHA परियोजना ।
३४) डुब्नेसिम खानेपानी मुहान संरक्षण २ लाख २ हजार, ASHA परियोजना ।
३५) अङ्गेरारुख खानेपानी मुहान संरक्षण १ लाख ९९ हजार, ASHA परियोजना ।
३६) राउटेखा, तल्लो पातिहाल्न खानेपानी मुहान संरक्षण ३ लाख ४८ हजार, ASHA परियोजना ।
३७) ओराल जाम्नाबोट खानेपानी मुहान संरक्षण ४ लाख १२ हजार, ASHA परियोजना ।
३८) नराछरा खानेपानी मुहान संरक्षण ४ लाख, ASHA परियोजना ।

कुल जम्मा रु.१ करोड ७४ लाख ३० हजार ।

वडा नं. १०

१) भाटभिटे लिफ्ट खानेपानी ८९ लाख (क्रमागत) जलबायु अनुकुलन कार्यक्रम, स्थानीय सरकार र संघीय सरकार साझेदारी ।
२) मोख्ला खानेपानी (क्रमागत) ३ लाख ५० हजार ।
३) मोख्ला दलित टोल खानेपानी २ लाख ।
४) भाटभिटे खानेपानी टंकी निर्माण ३ लाख ।
५) दुबेरिचौर खानेपानी टंकी निर्माण ३ लाख ।
६) दुबेरिचौर खानेपानी १ लाख ५० हजार ।
७) पौडेलगाउँ खानेपानी योजना (क्रमागत) ३ लाख ।
८) पाखापानी तजिखोला खानेपानी १ लाख ५० हजार ।
९) बित्लेटोल खानेपानी टंकी निर्माण १ लाख ।
१०) माजैडाँरी टाकुरा खानेपानी ५ लाख ।
११) खड्का गाउँ खानेपानी टंकी निर्माण १ लाख ।
१२) माथिल्लो आफल्ला खानेपानी २ लाख ५० हजार ।
१३) डाँरिखोला खानेपानी टंकी निर्माण १ लाख ५० हजार ।
१४) बुढाथोकी गाउँ खानेपानी २ लाख ।
१५) खड्का टोल खानेपानी १ लाख ५० हजार ।
१६) जम्मुछरा आरुबोट खानेपानी १ लाख ५० हजार ।
१७) गुहेखोला कलाथान खानेपानी १ लाख ।
१८) बाँसखोली खानेपानी १ लाख ।
१९) धितालगाउँ खानेपानी १ लाख ।
२०) पैयाखोला खानेपानी ७० हजार ।
२१) टिम्मुरे खानेपानी १ लाख ।
२२) टाकुरे टोल खानेपानी ७० हजार ।
२३) नारीपनेरा खानेपानी ३ लाख ५० हजार ।
२४) माथिल्लो धितालगाउँ खानेपानी ३ लाख ।
२५) चयालगाउँ खानेपानी १ लाख ५० हजार ।
२६) स्यालागाउँ खानेपानी (क्रमागत) ९ लाख ।
२७) धाराखोला, चयालगाउँ, जुम्लिगारे खानेपानी योजना ९ लाख ५० हजार, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ।
२८) गरलेखोला खानेपानी २ लाख २५ हजार ।
२९) गरलेखोला दलित टोल खानेपानी १ लाख ।
३०) गरलेखोला खड्का गाउँ खानेपानी ७० हजार ।
३१) भरारी, बाउन टोल खानेपानी १ लाख ।
३२) दारिमबोट खानेपानी योजना २ लाख ।
३३) पिपलनेटा खानेपानी योजना १० लाख, स्थानीय सरकार ।
३४) पिपलनेटा स्वास्थ्य चौकी, महेन्द्र मावि खानेपानी योजना १३ लाख, स्थानीय सरकार र स्वच्छता परियोजना ।
३५) टाकुरी गाउँ खानेपानी निर्माण ३ लाख, स्थानीय सरकार ।

कुल जम्मा रु.१ करोड ८७ लाख ३५ हजार ।

वडा नं. ११

१) तिम्ले गैरी, खर्क खानेपानी योजना १२ लाख ५० हजार ।
२) सिलनेटा टोल लिफ्ट खानेपानी १२ लाख ।
३) जुगेखोली खानेपानी १० लाख ।
४) हुनहुनेको छहरा देखि सिम्ते खर्क खानेपानी ४ लाख ।
५) गुनमारे पातिहाल्न खानेपानी ३ लाख ।
६) छापाहाल्या भित्रीबन खानेपानी २ लाख ।
७) पातिहाल्न खानेपानी ट्यांकी १ लाख ५० हजार ।
८) आल्याखोला भिरपाटी बागगैरी खानेपानी १ लाख ५० हजार ।
९) कालिका आवि खानेपानी १ लाख ।
१०) आल्या खोला, हारिचार मावि, आल्याडाँडा लिफ्ट खानेपानी ४० लाख, प्रदेश सरकार ।
११) भाँडेखोला खानेपानी १ लाख ।

कुल जम्मा ८७ लाख ५० हजार ।

वडा नं. १२

१) सिम, दहरखोला खानेपानी योजना ४० लाख, प्रदेश सरकार ।
२) ओख्रेनी खानेपानी योजना ७ लाख ५० हजार ।
३) मोख्या गोठाइनी खानेपानी ७ लाख, स्थानीय सरकार ।
४) बेतेनी डाँडागाउँ खानेपानी योजना ७ लाख ।
५) मेचकारे खोली दमार, स्यानाघर खानेपानी निर्माण २ लाख ५० हजार ।
६) दल्लुखोला बेतेनी धारापाखा अध्येरे खानेपानी निर्माण ३ लाख, स्थानीय सरकार ।
७) अध्येरे, थारपाखा खानेपानी ट्यांकी निर्माण तथा मर्मत ३ लाख ।
८) मोख्या गोठाइनी तरले खोली खानेपानी ३ लाख ।
९) मालहुने बल्लेजुरा खानेपानी योजना ३ लाख ।
१०) सिमपानी सिमगैरी खानेपानी योजना १ लाख ५० हजार
११) पातलेडाँडा देउपुरी मावि खानेपानी मर्मत ७ लाख ।
१२) दोभान बजार खानेपानी तथा प्रतिक्षालय निर्माण ७ लाख ।
१३) बसारे खानेपानी योजना २ लाख ५० हजार ।
१४) भालुकोट खानेपानी योजना ३ लाख ।
१५) रिठुगा ठुलाघर, स्यानाघर १ लाख ५० हजार ।

कुल जम्मा रु.९८ लाख ५० हजार ।

प्रकाशित मिति : २०७८ चैत्र २० गते आइतवार